Vader en zoon

Yn teaters en doarpssealen

Bestel kaarten
Joop en Mads Wittermans yn in humoristyske, oandwaanlike en soms pynlike teaterdialooch oer âlder wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doare litte

Tweintich jier lyn spilen Joop en Mads Wittermans Vader en Zoon. No stean se wer tegearre op it toaniel, mar der is wol wat feroare! Yn de foarstelling fan doe hie heit lêst fan in midlifecrisis en wegere soan, nettsjinsteande ynspanningen fan syn heit, te foldwaan oan de noarmen fan de maatskippij. Anno 2021 sit de soan tsjin in midlifecrisis oan en liket er konformist wurden te wêzen. Wylst yn heit de anargist wekker wurdt; hy set him ôf tsjin alle regels dy’t it âlder wurden en de oankommende dea mei har meibringe. De rollen binne dus folslein omdraaid, of leit it wat oars?

Seis skriuwers (Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman) skreaunen nije teksten. Troch Jan Veldman en regisseur Liesbeth Coltof binne dy op keunstige wize mei elkoar ferflochten. Vader en Zoon is in spul tusken feit en fiksje, doe en no. It is in humoristyske, oandwaanlike en soms pynlike teaterdialooch. In hertstochtlik petear oer âlder wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doare litte.

Vader en zoon is foar it grutste part Nederlânsktalich mei sa no en dan Frysk.

Vader en zoon is in ko-produksje fan Tryater en Theater Producties Wittermans.


Coronatagongsbewiis
Foar in besyk oan Vader en zoon hast in coronatagongsbewiis nedich. Dit kin fia de CoronaCheck-app of troch in papieren coronabewiis fia CoronaCheck.nl te printsjen.

Kredits

Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman | Joop Wittermans, Mads Wittermans | Liesbeth Coltof | Jan Veldman | Guus van Geffen | Mathilde van der Hoop | Roaitske Slofstra (choreografie) |
Joop Wittermans
Mads_Wittermans Mads Wittermans

Parse

"Het is een monumentje in de tijd voor een vader en zijn zoon."

— Leeuwarder Courant, 4-10-2021

"Onvoorwaardelijke kameraadschap
tussen Joop en Mads Wittermans"

— Friesch Dagblad, 6-10-2021

"Tussen liefhebben en loslaten."

— Leeuwarder Courant, 11-10-2021

"Het leven acteert zichzelf voorbij in 'Vader en zoon'"

— Friesch Dagblad, 11-10-2021

Tryater Rûnom

Podcasts 

Tryater makket net allinne foarstellingen, mar organisearret der ek in programma by: Tryater Rûnom. By Vader en zoon heart in podcast-rige fan fjouwer ôfleveringen. Yn de earste ôflevering komme Liesbeth Coltof en Jan Veldman oan it wurd oer it skriuwproses. Yn de oare trije ôfleveringen hearst njoggen dichters, (toaniel)skriuwers en spoken word-artysten út Fryslân, dy’t har ynspirearje lieten troch Vader en zoon en it ta stân kommen fan de foarstelling. Ek sy wurkje tegearre oan ién stik, wêrby’t se har eigenheid bewarje.
De podcasts komme troch omstannichheden spitigernôch letter beskikber. Kinst no al wol genietsje fan fjouwer koarte ynterviews mei Liesbeth Coltof, Joop Wittermans, Mads Wittermans en Jan Veldman.