TRYTHIS?! Ynspiraasjesessy

Hoe belûkst jonge minsken by dyn organisaasje?

Argyf
Op woansdei 12 july 2017 organisearret Tryater de TRYTHIS?! ynspiraasjesessy. Dêryn diele we ús kennis en ûnderfining oer it aktyf belûken fan jongeren by dyn organisaasje.

TRYTHIS?!  YNSPIRAASJESESSY

Fjouwer jier lyn begûn Tryater mei dit projekt om jongeren tusken de 17 en 26 jier mear te belûken by har aktiviteiten. Nei sân edysjes sjogge we werom op de suksesfaktoaren en wolle we ús kennis diele mei ús netwurk. Dêrneist rjochtsje we ús blik op de takomst en wolle we dy troch dy ynspirearje litte.

Dizze byienkomst is bedoeld foar fûnsen, beliedsmakkers by kulturele ynstellingen, edukatyf meiwurkers, ûnderwiisynstellingen, netwurkorganisaasjes en fansels jongeren en âld-dielnimmers.

It ferslach fan dizze middei fynst hjir.


PROGRAMMA


ALLES OP EEN RIJTJE


Wat is TRYTHIS?!

Jongeren binne it publyk fan de takomst. Dêrom wolle we graach in bân mei dy opbouwe. Yn dit projekt ha we der foar keazen om hiel nau gear te wurkjen. Meist it hast fan ús oernimme. It motto: Gean dyn gong, Take over.

De akteurs, de regisseurs, de foarmjouwers en de produksjeploech besteane allegear út jongeren tusken de 17 en 26 jier.


De wearde fan TRYTHIS?!

Lês de ynterviews mei:

 

TRYTHIS?! ynspiraasjeboek

 

TRYTHIS?! YNSPRATIESESSY


Mei mooglik makke troch:trythis_logo_subsidienten

Spesjale tank oan: Leeuwarden Studiestad