tiisdei 26 maart 2019 – sneon 20 april 2019

Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

minne heiten en memmen, ûnnoazele bern ensafuorthinne en it hâldt mar net op

Bestel kaarten
Moetsje seis persoanaazjes dy’t rapper prate as dat se tinke. Dy’t harren stimpel as in medaille drage. En dy’t like folle fan mekoar hâlde as dat se mekoar dwerssitte.

Yn de folkse komeedzje Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers, minne heiten en memmen, ûnnoazele bern ensafuorthinne en it hâldt mar net op moetsje we seis persoanaazjes dy’t rapper prate as dat se tinke. Dy’t harren stimpel as in medaille drage. En dy’t like folle fan mekoar hâlde as dat se mekoar dwerssitte.

Yolande, prostituee, hat kunde en klanten by mekoar roppen. ‘Ik hâld der mei op, sil trouwe én ferhúzje nei Oostende’, kundiget se feestlik oan yn de âld’ feestseal De Rialto, it plak dêr’t mannichien ea oer de skreef gie. Mar it plan liket ienfâldiger dan de wurklikheid is. Yolande wol mei har pubersoan Thierry lokkich wêze, mar se wit allinne net hoe.
It is in bûnt selskip dat om har hinne hinget: de jonge Winnetoe, dy’t se mei al har goeie bedoelingen yn hûs nommen hat; Max, âld húsdokter en nachtbraker, Sacha, de skopte hûn, skuldich yn ’t foar, en dan keunstneres Estelle, dy’t net is wa ’t se liket. Minsken dy’t wrotte en bealichje moatte om yn it libben te leauwen.

Tryater spilet dit Flaamske stik, mei Flaamske personaazjes yn oersetten Frysk mei in bite: folks en poëtysk. En dat op in echte Liwwadder lokaasje: by Schaaf yn de Breedstraat. In seal lykas De Rialto. De útstrieling fan de seal en de foarmjouwing fan it stik fersterkje de groteske libbens fan de personaazjes. Humoristysk en tagelyk skrinend.

N.B.Op de donderdag- en vrijdagavonden zijn er koptelefoons met Nederlandse vertaling beschikbaar.

Kredits

Arne Sierens | Peter Sijbenga | Tamara Schoppert | Robin Bodde, Aly Bruinsma, Anna Raadsveld, Eelco Venema, Joop Wittermans, Rik Witteveen | Inés Sauer | Miek Uittenhout | Koos de Vries |