Tryater spilet yn Zalen Schaaf: Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

minne heiten en memmen, ûnnoazele bern ensafuorthinne en it hâldt mar net op

Argyf
Moetsje yn dizze folkse komeedzje seis groteske personaazjes dy’t rapper prate as se tinke. Minsken sa as do en ik. Kinst se moetsje op in bysûnder plak. It plak dêr't Tryater nei 40 jier op 'e nij delstrutsen is: Zalen Schaaf yn Ljouwert.

It karakteristike Zalen Schaaf yn Ljouwert wurdt fan 28 maart oant en mei 20 april omtsjoend ta âlde feestseal De Rialto: it plak dêr’t in soad minsken oait oer de skreef gienen.

Prostituee Yolande (Aly Bruinsma) nûget dy dêr út; se hat grut nijs. Nijs dêr’t har soan Thierry (Robin Bodde) perfoarst net op sit te wachtsjen. Freon en âld-dokter Max (Joop Wittermans) wrakselet nei in grinsleas libben mei syn sûnens en freget him fernuvere ôf wêr’t er Yolande har freondinne, Estelle (Anna Raadsveld), dochs fan ken? Flugge jonge Winnetoe (Rik Witteveen) siket tusken syn aventoeren troch nei syn rol yn Yolande har libben: ûnderhâldt hy har of sy him? Is hy har poaier, freon of út need ûntstiene peetheit fan Thierry? En hoe hurd oft Sacha (Eelco Venema) ûnderwilens ek syn bêst docht: hy krijt altyd fan alles de skuld.

De foarstelling, skreaun troch de Flaamske teatermakker Arne Sierens, is oerset troch Peter Sijbenga nei in selsbetocht, poëtysk ‘Folksfrysk’. Mei dekôr- en kostúmdesign fan Miek Uittenhout.

Tryater giet sûnt 25 jier wer werom nei de basis: it karakteristike Zalen Schaaf, dêr’t it selskip yn de jierren ’60 en ’70 repetearre en gearkomsten hie en dêr’t premjêres wienen. Tryater wie dêr foar it lêst te sjen yn de winter fan ’93.

N.B. Op de donderdag- en vrijdagavonden zijn er koptelefoons met Nederlandse vertaling beschikbaar.

Dizze foarstelling is mooglik makke mei tank oan it Old Burger Weeshuis, it Herbert Duintjer Fonds, it Leeuwarder Ondernemers Fonds en it Nieuwe Stads Weeshuis.

Kredits

Arne Sierens | Peter Sijbenga | Tamara Schoppert | Raymond Muller | Robin Bodde, Aly Bruinsma, Anna Raadsveld, Eelco Venema, Joop Wittermans, Rik Witteveen | Inés Sauer | Miek Uittenhout | Koos de Vries |

Parse

"Grote bekken, kleine hartjes"

— Theaterkrant 29 maart 2019

"In feest foar each en ear"

— Leeuwarder Courant 29 maart 2019

"Verdraaiorgeld Fries in mini-mienskip"

— Leeuwarder Courant 16 maart 2019

"Interview met Rik Witteveen: Theater is de charme van het moment"

— 26 maart 2019

"Interview met Anna Raadsveld"

— Huis aan Huis 21 maart 2019

"Vermakelijk voyeuristisch schouwspel"

— Friesch Dagblad 30 maart 2019

"Interview Vlaamse Arne Sierens"

— 30 maart 2019

Oare foarstellingen

Rondleiding in Zalen Schaaf en stadswandeling (17 en 18 april)