Trije Susters

Wat hat Tsjechov ús 118 jier letter noch te fertellen?

Bestel kaarten
De Prutsers pakke dizze kear in besteand stik, Trije Susters fan Anton Tsjechov en sy fregen harren ôf: Wat hat Tsjechov ús nei 118 jier noch te fertellen?’

De spilers en Ira makken in fertolking fan de tematyk út it stik en belûke dat op harren sels. Want yn in tiid dêr’t yn it teater hieltyd faker wierbarde ferhalen sjen litten wurde, sykje de Prutsers op transparante wize nei de ferbining mei fiktive personaazjes – út in oare tiid, út in oar lân – dy’t fier fan ús ôf lykje te stean.

Ira skode it stik nei de fiif oare prutsers ta, om’t it neffens Ira oer harren giet. Nei it (nochris) lêzen werkenden de spilers – allegear om de 30 hinne – harren sels hieltyd mear yn de personaazjes en de tweintigers-/tritigers-dilemma’s, harren takomstdreamen, ambysjes en langstme nei domdrystens.

Mei Ira ûndersykje sy wat Tsjechov ús 118 jier nei út útbringen fan it stik noch te fertellen hat. Wat binne de oerienkomsten tusken dizze generaasje Friezen en de jonge minsken út de Russyske perioade, 118 jier lyn.

De fiif akteurs foarmen mei Ira yn 2017 de ‘Prutsers’ en makken de ymprovisaasjefoarstelling Elkenien is in prutser. Trije jier letter binne se wer by mekoar, allegear trije jier âlder, mei in dielde fassinaasje foar de Russyske Anton Tsjechov dy’t syn tiid fier foarút like te wêzen.

Trije Susters is in meartalige foarstelling (Frysk, Nederlânsk en Liwwadders. It is de twadde fan it trijelûk dat Ira Judkovskaja ta ôfskied by Tryater regissearret. De beukerfoarstelling Breidzje wie de earste. De tredde en grutste foarstelling is 1000&1 Nacht, dy’t op 15 maaie op lokaasje yn Ljouwert yn premjêre giet.


De foarstelling waard makke troch Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaijer, Ira Judkovskaja, Raymond Muller, Eline de Vries en Brecht Wassenaar

Te sjen fan 28 febrewaris o/m 4 april yn kafees rûnom yn Fryslân.

Sjoerd Blom
Romke Gabe Draaijer
Raymond_Muller Raymond Muller
Eline de Vries
Brecht Wassenaar

Oare foarstellingen

1000&1 Nacht

Breidzje (4+)