Trije Susters

Wat hat Tsjechov ús 120 jier letter noch te fertellen?

Bestel kaarten
Moetsje de Prutsers op bysûndere bûtenlokaasjes yn Fryslân. Gjin foarstelling is gelyk. Der mei wat ferkeard gean. Meist prutse. Ast de tried mar wer oppakst. Allinne, mar leaver noch mei-inoar.

Wat hat Tsjechov ús nei 120 noch te fertellen?

Yn maart 2020 soe Trije Susters op toernee lâns in tal kafees yn Fryslân. Nei trije foarstellingen waard de toernee spitigernôch ôfbrutsen fanwegen de lockdown. No, goed in jier en twa lockdowns fierder, sykje De Prutsers de susters wer op.

Seis teatermakkers binne mei-inoar De Prutsers. Al ymprovisearjend en prutsend sykje se nei nije teaterfoarmen. Mei de toanielklassiker Trije Susters fan Tsjechov as basis spylje se dizze simmer yn teetunen en oare bûtenlokaasjes fan Fryslân. Se spegelje har eigen emoasjes, har ferlet fan it ferbûn wêzen, it neilibjen fan dreamen en it nijs fan de dei oan de trije susters. Elke spylbeurt is unyk en hat syn eigen uteringen.

Anton Tsjechov sketste yn Trije Susters in tragikomysk universum mei in ryk palet oan personaazjes, mei trije susters dy’t langje nei in fuortgean nei ‘fierderop’. Dat fuortgean nei fierderop komt der noait. Praktyske beswieren, mar ek yntriizjes en emoasjes stean de susters yn it paad om werklik har koffers te pakken.

Moetsje de Prutsers op bysûndere bûtenlokaasjes yn Fryslân. Gjin foarstelling is gelyk. Der mei wat ferkeard gean. Meist prutse. Ast de tried mar wer oppakst. Allinne, mar leaver noch mei-inoar.

De Prutsers: Romke Gabe Draaijer, Eline de Vries, Sjoerd Blom, Raymond Muller, Brecht Wassenaar en Ira Judkovskaja

Klik hjir foar de link nei De Prutsers Facebookpagina.


* Reserveare is needsaaklik
* Entreeprizen: € 12,50 (regulier), € 11,- (Freonen)
* Wolst in rolstoelplak reserveare, mail dan nei kaarten@tryater.nl
* De foarstelling duorret sa’n 1,5 oere (ynklusyf skoft)

Dei Datum Teetún Plak Tiid
do 1-jul Túnmanswente Koarnjum 19:30
vr 2-jul Túnmanswente Koarnjum 19:30
zat 3-jul Túnmanswente Koarnjum 15:00 en 19:30
zon 4-jul De Leidraad De Falom 15:00
do 8-jul Paviljoen MeM Bûtenpost 19:30
vr 9-jul De Dille Easterwierrum 19:30
zat 10-jul De Nije Trije Penjum 15:00 en 19:30
zon 11-jul De Buytenplaats Noardwâlde 15:00
vr 27-aug Stania State Oentsjerk 19:30
zat 28-aug Het Kleine Paradijs Easterein 15:00 en 19:30
zon 29-aug Theetuin Slappeterp Slappeterp 15:00
vr 3-sep DeVilla Rijs Riis 19:30
zat 4-sep De Fierljeppolder Noardburgum 15:00 en 19:30
zon 5-sep Bloemenparadyske Kollum 15:00
Sjoerd Blom
Romke Gabe Draaijer
Raymond_Muller Raymond Muller
Eline de Vries
Brecht Wassenaar
Ira-Judkovskaja Ira Judkovskaja

Parse

"Niet alleen de drie zusters denken na over hun betekenis in het leven van anderen, maar ze trekken ook expliciet existentiële conclusies in deze ‘Trije Susters’. Onder andere dat we het levensgeluk wellicht dichterbij moeten zoeken, in plaats van ver weg. Een simpel biertje in een kroeg dat verbindt, uitnodigt en tot vreugde stemt is daarom een perfecte setting voor een voorstelling die ertoe doet."

— Friesch Dagblad - 13 maart 2020

"Trije Susters is in feite een voortdurend theatraal onderzoek. Leidraad is de tekst van Tsjechov -verder staat alles open en moeten de acteurs alert zijn op hun eigen emoties en op die van hun medespelers. Dat levert, in ieder geval donderdag in dorpskroeg Het Graauwe Paard in Oudebildtzijl, intens spel op.” "

— Leeuwarder Courant - 7 maart 2020

"Friese toekomstdromen in ‘Trije Susters’"

— Friesch Dagblad - 5 maart 2020