Sûkerswiet (4+)

in kleurrike smaaksoap oer it belibjen fan ultime geloksgefoelens

Bestel kaarten
Sûkerswiet is in kleurrike smaaksoap foar beukers, oer it belibjen fan ultime geloksgefoelens.

Ast snobbest, is it krekt oft der in feestje oan de gong is boppe op dyn tonge. Krekt oft der fleurige lampkes yn dyn holle begjinne te brânen. Wurdst der hi ha happy fan en wa wol dat no net!?

Yn in kast op skoalle binne mear as 1.000 suertsjes fûn! Net ien mei derfan ite, want ‘snobbersguod moat fuort’. Jos en Wendy fan de ‘Dienst ter Bestrijding van Suiker’ krije de opdracht om alle bernegebitten te kontrolearjen en it gefaarlike guod út de skoalle te heljen. Mei har spesjale suertsjestofsûgers en sûkerkearende pakken gean se oan de slach. Mar Wendy is eins in enoarme swietbek. It wetter rint har om de tosken fan al dat lekkers. Wat kin der no ferkeard wêze oan ien tumtumke? In hiel lyts minymarsje? In slikje fan in lolly? Slagget it Jos en Wendy om de o sa swiete ferlieding te wjerstean?

Karlijn Kistemaker makke earder by Tryater û.o. de 4+ foarstelling Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje en de 8+ foarstelling Dit wie it waar wer

SKOALLEFOARSTELLING BOEKE?

Dizze foarstelling is as skoallefoarstelling te boeken en geskikt foar bern fan 4 o/m 6 jier. Kinst dyn klasse ynskriuwe en dan organisearje wy dizze prachtige edukative teaterûnderfining op dyn skoalle.

Technyske gegevens Sûkerswiet:

Prizen Sûkerswiet:

Foarstelling boeke? Nim kontakt op mei Jannie van der Veen:j.vdveen@tryater.nl


Tryater hâldt de ûntjouwingen om it coronafirus hinne yn ´e gaten. By al ús foarstellingen folgje wy de advizen fan it R.I.V.M. As ús oanbod dêrtroch wizige wurde moat, dan bringe we dy s.g.m. dêrfan op ´e hichte. As in foarstelling troch de skoalle ôfsein wurdt fanwegen it coronafirus, dan kin dat sûnder kosten. As de foarstelling troch Tryater fanwegen corona ôfsein wurdt, dan wurde der fansels ek gjin kosten yn rekken brocht. Yn beide gefallen wurdt der socht nei in passende oplossing. It boeken fan in foarstelling is foar in skoalle dus gjin finansjeel risiko.

 

Kredits

Karlijn Kistemaker | Karlijn Kistemaker en Wessel de Vries | Marjolein Ley & Eline de Vries | Calle de Hoog | Chris Koopman | Nina Thunnissen | Peter Sijbenga | Assistentie vormgeving - Juliette Mout, Stage vormgeving - Sanne te Winkel |
Karlijn-Kistemaker-1 Karlijn Kistemaker | Konsept & regy
Wessel de Vries | Ferhaal
Marjolein-Ley Marjolein Ley | Spul
Eline de Vries | Spul
Calle-de-Hoog Calle de Hoog | Foarmjouwing
Chris Koopman | Muzyk
Nina Thunnissen | Dramaturgy
Peter-Sijbenga Peter Sijbenga | Taaladvys

Lesbrief


IT LESMATERIAAL

By de beukerfoarstelling ‘Sûkerswiet’ is ek prachtich lesmateriaal makke. Alle skoallen krije in snoepdoaze mei snoeplessen. Mei dizze lessen wurde de bern oan it tinken set oer de smaken fan it libben en wurde se útdage yn abstrakt tinken. Sa kinne se filosofearje mei de ‘filosofudge’, geloksskilderijen meitsje mei ‘glitterspikkels’, ferhalen betinke mei ‘storyblok’ en de toskepoetsdûns dwaan mei it lêste snoepke ‘dance-until-you-drop’.

De toskepoetsdûns

It filmke hjirûnder kinst brûke by de toskepoetsdûns.