Sûkerswiet (4+)

in smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en min.

Bestel kaarten
in smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en min.

Wylst we nije manieren fan teatrale ferbylding útfine giet de tarieding fan it folgjende seizoen gewoan troch. It is noch net dúdlik oft de foarstellingen dy’t wy pland ha trochgean kinne sa’t we dat graach wolle. De tiid wiist út oft we wer op toernee kinne. We hoopje yn alle gefallen ús publyk gau wer live te sjen!


Wat lekkers stiet gelyk oan gelok. Ast fertrietlik bist, wurdst fan sûkelade wer wat fleuriger en ast dyn jierdei fierst, traktearrest op feestlike cakejes. Hjoed-de-dei is dat min. Alden wringe har yn allerhanne bochten om ‘komkommerpiratetaartsjes’ te fabrisearjen as traktaasje. Ta grutte spyt fan har bern. Wêrom kinst net allinne mar snoep ite en gelokkich wêze?

Mar moatst net ris wat oars priuwe of ûnderfine om dêrnei it swiete wer ekstra te wurdearjen? Eefkes troch de soere appel hinne bite. It wurdt tiid dat it giftige swiet fan syn fuotstik helle wurdt en oare smaken har yntrede dogge. Sâlt, bitter, soer en skerp.

Karlijn Kistemaker makke earder by Tryater û.o. de 4+ foarstelling Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje en de 8+ foarstelling Dit wie it waar wer


SKOALLEFOARSTELLING BOEKE?

Dizze foarstelling is as skoallefoarstelling te boeken en geskikt foar bern fan 4 o/m 6 jier. Kinst dyn klasse ynskriuwe en dan organisearje wy dizze prachtige edukative teaterûnderfining op dyn skoalle.

Technyske gegevens Sûkerswiet:

Prizen Sûkerswiet:

Nim foar boekingen kontakt op mei Nienke Rullmann:nienke@tryater.nl

 

Kredits

Karlijn Kistemaker | Marjolein Ley & Eline de Vries | Calle de Hoog | Chris Koopman | Nina Thunissen | Peter Sijbenga |
Karlijn-Kistemaker-1 Karlijn Kistemaker | Konsept & regy
Marjolein-Ley Marjolein Ley | Spul
Eline de Vries | Spul
Calle-de-Hoog Calle de Hoog | Foarmjouwing
Nina Thunissen | Dramaturgy