Parsifall

De jammerlike, mar ûnûntkombere oerwinning fan in naïveling

Argyf

De jammerlike, mar ûnûntkombere oerwinning fan in naïveling.


[Parsifall is eksklusyf te sjen foar learlingen fan ferskate skoallen. Bisto as dosint nijsgjirrich nei wat wy meitsje foar learlingen fan middelbere skoallen? Mail dan nei Sytse Jansma s.jansma@tryater.nl fan ús ôfdieling Edukaasje om de foarstelling fergees en frijbliuwend te besykjen.]

Parsifall is ynspirearre op de midsiuwske Arthur-sêge, Parsifal en de hillige graal. De foarstelling is in moderne online en offline syktocht nei de fraach oftst anno 2018 dyn ûnskuld en naïviteit behâlde kinst. Wêr wriuwt it tusken Parsifall en syn konfrontaasje mei de wrâld?

Parsifall is wekker wurden út in koma. Hy kin him dizich de wjerljocht yn it sin bringe dy’t yn syn kop ynsloech. Alles gie op swart, en syn oantinkens binne fuort. Hy moat de wrâld op ’e nij kennen leare. Parsifall is nijsgjirrich, beret en wol syn idealen neijeie. Hy begjint syn kweeste en ûntdekt de wrâld fia it internet, social media en syn twa freonen. It blykt allegear net sa simpel. In foarstelling as in game, dêr’t in character in kar yn makket oer folwoeksen wurde en it gefjocht oangiet om kontakt te meitsjen mei de wrâld om him hinne.

Silvia Andringa makke by Tryater earder Thúsfront en Holes. Begjin 2018 makke se Holstmeer yn it ramt fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018.

 

“Moet je kiezen met je hart, of met je hoofd, met je gut feeling of je verstand?’’

“Ik stean by in grutte poarte mei de doarren iepen. Troch de doarren sjoch ik in hiele stêd en elkenien ropt myn namme’’

“Ila taqdar tesma3 rasek shno kay goul, taqdar tesma3 rou7ek shno kat goul’’

 

Parsifall is bûnt en meartalich.

 

CREDITS

Konsept, tekstbydragen en regy Silvia Andringa; tekst Jan Sobrie; spul en tekstbydragen Lourens van den Akker, Tim Linde, Khouloud Zaher; saaklike lieding De Jonge Republiek Gysèle ter Berg; foarmjouwing Elze van den Akker; visuals Udo Thijssen; regy-assistint Job de Roo; technyk Gerard Jorna, Henk van der Kooi, Rutger van der Hout; stazjêres MBO Game Design Niels Bekkers, Rick de Graaf, Britt Joosten, Mandy van Loe, Rein Nagelhout

 

SPYLLIST

8, 9 novimber ’18 | by Tryater | Ljouwert
12 novimber ’18 | De Hege Fonnen| De Lemmer
13 en 14 novimber ’18 | Theater Sneek | Snits
20 novimber ’18 | De Lawei | Drachten
21,22, 26 novimber ’18 | Jonge Harten | Groningen e.o.
27, 28 en 29 novimber ’18 | De Harmonie | Ljouwert
30 novimber ’18 | Sense | Dokkum
3/4/5 desember ’18 | De Koornbeurs | Frjentsjer
11/12 desember ’18 |Posthuis Theater | It Hearrenfean

YNFO

De foarstelling duorret 60-75 minuten | Begjintiden binne yn oerlis.
Foar boppebou (14+) – VMBO, HAVO, VWO, GYMNASIUM
Priis  € 10,00 per learling  (betelje mei kultuerkaart mooglik, busferfier mooglik)

MEAR WITTE OF RESERVEARJE

Sytse Jansma –  sytse@tryater.nl
Jannie v/d Veen – jannie@tryater.nl

 

Tip: Tagelikertiid mei Parsifall toert de produksje Imagine the Silence fan De Jonge Republiek troch Nederlân. Wa’t benijd is nei dit wurk fan Silvia: op 28 en 29 novimber stiet dizze foarstelling yn Theater Bellevue yn Amsterdam.

 

Parsifall wurdt mei mooglik makke troch it Vlaams Fonds voor de Letteren en Fonds21.

 

Tim Linde
Lourens van den Akker
Khouloud Zaher

Parse

"Regisseur Silvia Andringa heeft een rijk en belangwekkend werkstuk afgeleverd, waarin de jonge spelers met aanstekelijke
energie de niet gemakkelijke problemen van deze tijd te lijf gaan."

— Gooitsen Eenling, LC

"Een fascinerende speurtocht"

— Luuk Verpalen, Theaterkrant

Lesbrief

By de yntroduksjeles sil in dosint fan Tryater troch middel fan in online game fragen foarlizze oan de learlingen. Mei help fan vlogs fan de personaazjes út de foarstelling wurde de learlingen útdage om nei te tinken oer wa’t se binne en wêr’t se foar steane, of stean wolle. Bist in idealist of in YOLO?

Nei ôfrin fan de foarstelling ûntfangt de dosint in lesbrief mei dêryn suggestjes om troch te wurkjen oan it tema fan de foarstelling.