Karlsson fan it dak (8+) fan Astrid Lindgren

Kom yn Skandinavyske krystsfearen mei dé famyljefoarstelling fan dizze winter!

Bestel kaarten
Kom yn Skandinavyske krystsfearen mei dé famyljefoarstelling fan dizze winter! In koproduksje fan Tryater en stedsskouboarch De Harmonie.

Nei krystfoarstellingen as Ronja de Rôversdochter en De Bruorren Liuwehert komt Tryater dizze winter op ’e nij mei in famyljefoarstelling nei in boek fan Astrid Lindgren yn stedsskouboarch De Harmonie..

Karlsson fan it dak prikelet de fantasy fan jong en âld. Foar it earst oait wurdt it boek op it Nederlânske toaniel brocht: in ferhaal fol humor en magy. Lit dyn (berns)bern belibje hoe magysk oft teater wêze kin en bring ek sels dyn fantasy wer ta libben mei dé famyljefoarstelling fan dizze winter!

De hiel gewoane Erik Erikson wennet mei syn hiel gewoane âlden yn in hiel gewoane strjitte yn Stockholm. Mar as op in jûn in lyts dik mantsje mei in propeller op ’e rêch Erik syn sliepkeamer ynfljocht, is syn libben ynienen net sa gewoan mear.

Al gau ûntstiet in bysûndere freonskip tusken de bleue Erik en de selsfersekere, eigenwize Karlsson, dy’t op magyske wize fleane kin mei in startknop op ’e búk en beweart dat er de alderbêste yn alles is. Tegearre belibje se de grutste aventoeren fol ûnhandige ynbrekkers, lilke omkes en soere muoikes. Net ien wol Erik leauwe oer syn bêste, fleanende freon, mar, ek al bringe de grappen fan Karlsson him gauris yn de problemen: Erik hat de grutste wille. Geandewei krûpt Erik hieltyd mear út syn skulp en leart datst úteinlik mear berikst mei moed en selsfertrouwen.

TIP Lês alfêst it boek mei de (berns)bern! Karlsson fan it dak is sûnt 23 oktober beskikber yn it Frysk en ûnder oaren te bestellen by de Afûk. It Nederlânske boek is by ferskate boekhannels te krijen. Ek ideaal as (Sinterklaas)kado!

Kredits

Tatiana Pratley | Astrid Lindgren / Wessel de Vries | Peter Sijbenga | Nina Thunnissen | Sarah Nixon | Hanne Pierrot | Pilo Pilkes | Hendrik Walther | Helge Slikker | Joop Wittermans, Lourens van den Akker, Mirjam Stolwijk, Marjolein Ley, Eelco Venema, Eline de Vries, Rik Witteveen, Jelke Rijpma, Merel Staalstra | Minke Hoogenboezem | Aart Laferte | Bart Schurer, Ben Vrielink |
Mirjam Stolwijk (Karlsson)
Joop Wittermans (boef Cornelis Grijp en Omke Julius)
Marjolein Ley (Erik's mem en Mefrou Friedaan)
Lourens van den Akker (Erik Erikson)
Eline de Vries (Betty Erikson)
Eelco Venema (boef Anton Graai en Hilda Mus)
Merel Staalstra (Gon)
Rik Witteveen (Erik's heit)
Jelke Rijpma (Bernard Erikson)

Oare foarstellingen

Duik in het diepe: het échte verhaal van Kapitein Pearl in Keramiekmuseum Princessehof (8+)