Jonges (14+)

Foar boppebou VMBO, HAVO, VWO en earstejiers MBO

Bestel kaarten
In foarstelling oer begjinnende leafde, de eangst om oars te wêzen en de moed dy’t derfoar nedich is om tsjin de stream yn te swimmen.

Jonges fertelt it ferhaal fan Fedde dy’t wrakselet mei syn aard, de húshâlding dêr’t er útkomt en de ûnskreaune regels fan de Fryske doarpskultuer dêr’t er yn opgroeit. Fedde fielt him yn tal fan opsichten oars as syn omjouwing, mar besiket alle kearen wer om derby te hearren. Mei tsjinsin giet er mei syn freonen nei de kroech om fammen te spotten. Wêrom slagget it him net himsels te wêzen yn syn freonegroep?

Ut petearen dy’t regisseur Wieke ten Cate mei Fryske jongeren hie, die bliken dat homoseksualiteit noch hieltyd in ûngemaklik ûnderwerp is dêr’t amper oer praat wurdt. ‘Kinst it wol wêze, mar dan hoechst it toch net te sizzen?’ Dizze foarstelling is meartalich (Frysk, Nederlânsk, Stêdsfrysk).

Minydoku
Sipke Jan Bousema fan ‘Fryslân kleurt’ en Sabine Frieszo fan ‘COC Fryslân’ fertelle hoe’t de foarstelling harren rekke hat en oer it belang fan dizze foarstelling foar jongeren.


Foarstelling yn de klas
Dizze foarstelling wurdt yn de klasse spile en duorret twa lesoeren. Yn de earste lesoere wurdt de foarstelling spile en yn de twadde lesoere is der op ynteraktive wize ûnder lieding fan in edukaasjemeiwurker in neipetear mei de akteurs. De foarstelling is foar it grutste part Nederlânstalich en befettet dêrnjonken en Ljouwerters en Frysk.

Doelgroep: boppebou VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium (spesjaal ûnderwiis yn oerlis) en earstejiers mbo
Spylperioade: 1 november t/m 10 dec 2021
Lokaasje: by dy op skoalle yn it klasselokaal
Kosten: 10,- euro de learling (betelling mei CJP kultuerkaart is mooglik)

Ynformaasje en boeke

Mear witte? Nim kontakt op mei Jannie van der Veen  jannie@tryater.nl  of Sytse Jansma sytse@tryater.nl
Boeke? Folje dit ynskriuwformilier yn.

Kredits

Maaike Bergstra | Tatiana Pratley, Karlijn Kistemaker, Wieke ten Cate | Lourens van den Akker, Tim Helderman, Bart Harder, Gijs de Corte | Eva Koopmans | Mats Voshol | Jannie van der Veen en Sytse Jansma | gespreksleider nagesprek: Sjoerd Blom, Carlijn Wagendorp en Jannie van der Veen |
Lourens van den Akker
Bart Harder
Tim Helderman
Gijs de Corte

Parse

"Tryater brengt ‘anders en toch jezelf zijn’ in de klas ter sprake"

— Friesch Dagblad 19-10-2020

"Stilte tijdens zoen Fedde en
Lars"

— Leeuwarder Courant 21-11-2020