In dei út it knisterjende libben fan in pûdsje (4+)

in bombastyske natuertrip oer plastic

Argyf
In bombastyske natuertrip oer plastic

 

Dit is de risselbosk. It mobile natueredukaasjesintrum fan de bonkige boskwachter Frits Rits. No sille jim yn ‘e kunde komme mei al dy bjusterbaarlike saken dy’t de natuer ús te bieden hat. En as it goed is wurdt Frits hjoed ek noch assistearre troch syn kreaze suster Rita. No moatte we al hoopje dat se har pûdsje by har hâldt. Want dat pûdsje is fan plastic, en plastic heart net yn de natuer. Plastic heart yn ‘e bak. De Sweedske snor wol gjin plastic oan ‘e poepert hawwe en de Frânske knakwjirm moat der fan spuie.

Freek Vonk meets Hans Klok yn in bombastyske natuertrip oer plastic, hûnekeutels en in grut, grien kykgat.

Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje is fan 15 jannewaris o/m 6 april 2018 te sjen op basisskoallen yn Fryslân, én op  1 maart yn Theater aan het Spui yn Den Haach en 2 maart yn it Grand Theatre yn Grins.

BOSKPAD

Boartsje mei de lûden út de risselbosk!  >> Klik hjir <<

Kredits

Karlijn Kistemaker | Lourens van den Akker, Marjolein Ley | Calle de Hoog | Chris Koopman | Henk van der Kooi | Rutger van der Hout | Dianne Bonnema, Hessie Rozenberg, Wolly Prins | Peter Sijbenga | Jan Bruinsma, Pieter-Jilles Tjoelker | Knelis | Herman Zeilstra |
Lourens van den Akker
Marjolein Ley
Karlijn Kistemaker (regie)
Calle de Hoog (vormgeving)
Chris Koopman (muziek)
Henk van der Kooi (lichtontwerp)

Parse

"Vrolijke blik op plastic in de natuur"

— Dagblad van het Noorden 3 maart 2018

"Liever een high five dan een opgeheven vingertje"

— Theaterkrant 13-2-2018

"Tryater bringt kleuters in bombastyske natuertrip oer plastic"

— NDC Weekbladen 20 maart 2017

"De foarstelling 'Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje'wie.....BG!"

— Heit&Mem 20 maart 2017

"Poëtische, magische en vieze zakjes"

— Leeuwarder Courant 18 maart 2017

"Freek Vonk 'meets' Hans Klok"

— Leeuwarder Courant 13 maart 2017

Lesbrief

Frits Rits stelt zich even aan je voor

Lesmateriaal

Boskpad

Yn de BOSKPAD fynst de lûden en muzykjes út de foarstelling.