Donaasje oan Tryater

Stypje ús mei in ienmalige donaasje

Argyf
Donear in bedrach oan Tryater. Alle foarm fan stipe om Tryater yn dizze tiid yn ‘e mjitte te kommen is wolkom.

Wy kinne ús publyk net mear de hannen skodzje… Ynstee fan dit fysike kontakt, sykje we nei oare wizen fan kontakt. Op ôfstân: online, fia de post, fia de telefoan. We betinke, fine út en besykje… Der komme moaie dingen út. We fine dat we net foar alles entree freegje kinne, just om ‘t it eksperiminten binne. Dochs krije we faak de fraach oft der ek in bydrage jûn wurde kin. Wy wurdearje dat ús publyk ús stypje wol no we net mear op it poadium stean!

We ha no de mooglikheid om in donaasje te dwaan. Meitsje in bedrach nei eigen kar oer nei NL16 RABO 0105 3960 87  op namme fan Tryater ûff  ‘Donaasje’.

Tige tank foar dyn donaasje!

Oare foarstellingen

1000&1 Nacht: online – live gespeeld