Dit wie it waar wer (8+)

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

Argyf
De foarstellingen yn maart geane net troch yfm de maatregels oangeande it coronavirus.

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

Yn it waarstasjon healweis Holwert en Wolvegea foarseit de bekendste waarfrou fan Fryslân Paulette Ietsema alle wiken it waar fan hjoed. Krekt dêrom binne de sjochsifers fan har waarshow noch noait oant ûnder it friespunt sakke. Op in dei easket Thor, de nije direkteur fan it waarstasjon, dat Paulette ek it waar foar moarn foarsizze sil. As bliken docht dat de takomst der somber útsjocht, lit Paulette dizze berjochten links lizze en foarseit in romantyske Fryske winterdei mei reedriden en poeiermolke. Net folle letter brekt de iistiid út yn hiel Fryslân. Paulette en har assistint Cosmo reitsje ynsnijd yn it waarstasjon en kinne gjin kant út. Paulette wol net yn panyk reitsje en treast harsels mei it keapjen fan guod. Underwilens sjit it waar alle kanten op en komt Cosmo derachter dat der wat oan dien wurde moat.

Slagget it Paulette om har suksesfolle karriêre as ferneamde waarfrou te hâlden of falt se mei Cosmo stikken yn har eigen boaiemleaze ekologyske fuotprint?


Lokaasjes en data

De foarstelling is mei jim klas te besykje op de folgjende lokaasjes en data. Belje fansels gerêst op ûndersteand nummer om de mooglikheden te besprutsen.

Prizen

Oanmelden

Fia dit ynskriuwformulier kinst dyn klas(sen) oanmelde foar de foarstelling en in foarkarsdei / lokaasje opjaan.

Hasto fragen of wolst direkt efkes oerlizze? Mail dan gerêst mei Nienke Rullmann fia nienke@tryater.nl of belje mei ús fia 058-288 23 35.

Kredits

Karlijn Kistemaker | Peter Sijbenga | Keez Groenteman | Keez Groenteman, Eva Meijering, Theun Plantinga | Calle de Hoog | Buurtsuper decor / Robin Hooijboer |
Karlijn-Kistemaker-1 Karlijn Kistemaker | Konsept en regy
Eva-Meijering Eva Meijering | Waarfrou Paulette Ietsema
Theun-Plantinga Theun Plantinga | Assistint Cosmo
Keez-Groenteman Keez Groenteman | Muzyk & Thor, de nije direkteur fan it waarstasjon
Peter-Sijbenga Peter Sijbenga | Tekst
Calle-de-Hoog Calle de Hoog | Senografy