Dit wie it waar wer (8+)

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

Bestel kaarten
In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

Dit wie it waar wer is it fleurige telefyzjeprogramma fan de bekendste waarfrou fan Fryslân, Paulette Ietsema. De sjochsifers fan har waarshow binne noch noait ûnder it friespunt sakke, want wat Paulette seit is altyd wier. Mei passy presintearret Paulette wat foar waar it ís. Nóáit wat foar waar it wurdt. Want neffens har is it waar fierstente ûnfoarsisber wurden.

Waarkundige Cosmo makket him soargen oer it ritige waar fan de lêste tiid. As syn nagelnije waarmjitter alarm slacht, besiket er Paulette oer te heljen om foar ien kear in waarfoarsizzing te dwaan. De minsken thús moatte witte dat der oar waar kommendeweis is. Mar Paulette wol har sjoggers net ûngerêst meitsje en slacht it driuwende fersyk fan Cosmo yn de wyn. Dan begjint it gedonder. Hiel Fryslân wurdt op slach teistere troch ekstreem waar.

Hâlde Paulette en Cosmo de holle koel? Komme se derachter wêrom’t it waar sa yn de hobbel is? En hoe soargje se foar in ûnbewolkte takomst?

Krukpraatsjes

Dit wie it waar wer giet oer waarfrou Paulette Ietsema dy’t it waar net mear foarsizze wol. Wat fine bern dêr eins fan?


As jim skoalle net genôch learlingen hat om in hiele seal fol te krijen dan dielt Tryater jim klasse yn by in oare skoalle.

Prizen

Boeke? Folje dan dit formulier yn.

Mail foar mear ynformaasje oer de foarstelling en de boekingsmooglikheden mei Nienke Rullmann fia nienke@tryater.nl


Tryater bliuwt de ûntjouwingen rûnom it coronafirus yn ´e gaten hâlde. By al ús foarstellingen folgje wy de advizen fan it R.I.V.M. As ús oanbod dêrtroch wizige wurde moat, dan bringe we dy s.g.m. derfan op ´e hichte. As in foarstelling troch de skoalle ôfsein wurdt fanwege it coronafirus, dan kin dat sûnder kosten. As de foarstelling troch Tryater fanwege corona ôfsein wurdt, dan wurde der fansels ek gjin kosten yn rekken brocht. Yn beide gefallen wurdt der socht nei in passende oplossing. It boeken fan in foarstelling is foar in skoalle dus gjin finansjeel risiko.

Kredits

Karlijn Kistemaker | Peter Sijbenga | Keez Groenteman | Eva Meijering, Fabian Janssen, Peter Sijbenga | Calle de Hoog | Nina Thunnissen | Buurtsuper decor / Robin Hooijboer |
Karlijn-Kistemaker-1 Karlijn Kistemaker | Concept en regie
Eva-Meijering Eva Meijering | Weervrouw Paulette Ietsema
Fabian Janssen | Cosmo
Peter-Sijbenga Peter Sijbenga | Tekst | Directeur weerstation Thor
Keez-Groenteman Keez Groenteman | Muziek
Calle-de-Hoog Calle de Hoog | Scenografie
Nina Thunnissen | Dramaturgie