Dit wie it waar wer (8+)

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

Bestel kaarten
In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

Wylst we nije manieren fan teatrale ferbylding útfine giet de tarieding fan it folgjende seizoen gewoan troch. It is noch net dúdlik oft de foarstellingen dy’t wy pland ha trochgean kinne sa’t we dat graach wolle. De tiid wiist út oft we wer op toernee kinne. We hoopje yn alle gefallen ús publyk gau wer live te sjen!


Yn it waarstasjon healweis Holwert en Wolvegea foarseit de bekendste waarfrou fan Fryslân Paulette Ietsema alle wiken it waar fan hjoed. Krekt dêrom binne de sjochsifers fan har waarshow noch noait oant ûnder it friespunt sakke. Op in dei easket Thor, de nije direkteur fan it waarstasjon, dat Paulette ek it waar foar moarn foarsizze sil. As bliken docht dat de takomst der somber útsjocht, lit Paulette dizze berjochten links lizze en foarseit in romantyske Fryske winterdei mei reedriden en poeiermolke. Net folle letter brekt de iistiid út yn hiel Fryslân. Paulette en har assistint Cosmo reitsje ynsnijd yn it waarstasjon en kinne gjin kant út. Paulette wol net yn panyk reitsje en treast harsels mei it keapjen fan guod. Underwilens sjit it waar alle kanten op en komt Cosmo derachter dat der wat oan dien wurde moat.

Slagget it Paulette om har suksesfolle karriêre as ferneamde waarfrou te hâlden of falt se mei Cosmo stikken yn har eigen boaiemleaze ekologyske fuotprint?


As jim skoalle net genôch learlingen hat om in hiele seal fol te krijen dan dielt Tryater jim klasse yn by in oare skoalle.

Prizen

Mail foar mear ynformaasje oer de foarstelling en de boekingsmooglikheden mei Nienke Rullmann fia nienke@tryater.nl

Kredits

Karlijn Kistemaker | Peter Sijbenga | Keez Groenteman | Eva Meijering, Theun Plantinga, Peter Sijbenga | Calle de Hoog | Buurtsuper decor / Robin Hooijboer |
Karlijn-Kistemaker-1 Karlijn Kistemaker | Concept en regie
Eva-Meijering Eva Meijering | Weervrouw Paulette Ietsema
Theun-Plantinga Theun Plantinga | Assistent Cosmo
Peter-Sijbenga Peter Sijbenga | Tekst | Directeur weerstation Thor
Keez-Groenteman Keez Groenteman | Muziek
Calle-de-Hoog Calle de Hoog | Scenografie