Dit wie it waar wer (8+)

In muzikale roadtrip oer klimaatferoaring, wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

Bestel kaarten
In muzikale roadtrip oer klimaatferoaring, wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

Dizze foarstelling is as skoalfoarstelling te boeken en geskikt foar bern fan 8 t/m 10 jier.

De bekendste waarfrou fan Fryslân, Paulette Ietsema, foarseit alle dagen gewoan wer it waar. Rein, sinne of wiete snie, op har kinst bouwe.

Krekt dêrom binne de sjochsifers fan har waarshow noch noait ta ûnder it friespunt sakke. Oant de ferneamde waarfrou op in deagewoane tiisdei in flinke stoarm foarseit en even letter fleurich de sinne begjint te baarnen. Boaze sjoggers belje nei de omrop. Paulette moat ophâlde as waarfrou of soargje dat har foarsizzingen wer doge. Waarfrou Paulette beweart dat it net har flater is, mar de skuld fan it waar. ‘It waar is it waar net mear.’

Mei har trouwe fisazjist lûkt se yn har disel sloarpjende Mercedes de wrâld yn, sykjend nei de oarsaak fan de waarsferoaring. Se moat har grutste fijân ûnder eagen komme: it swarte walmjende wêzen fan de CO2. Sil se de striid tsjin har eigen útstjit winne of falt se tepletter yn har eigen boaiemleaze ekologyske fuotprint?

Ynformaasje oer de prizen

Praktyske ynfo foarstelling

Kredits

Karlijn Kistemaker | Peter Sijbenga | Eva Meijering, Benno Veenstra | Calle de Hoog | Buurtsuper decor / Robin Hooijboer | Keez Groenteman |