1000&1 Nacht

In betoverjende foarstelling op in bysûndere lokaasje dy’t begjint as de sinne ûnder is

Bestel kaarten
Nog
dagen
oeren
minuten
sekonden
nei kaartferkeap!
Skitterende fertellingen te sjen yn in tinte op 'e âlde jiskebulte fan Ljouwert fan 13 maaie o/m 6 juny. Kaartferkeap fan 29 febrewaris 2020 ôf.

De foarstelling begjint nei it ûndergean fan de sinne. Dit betsjut dat de oanfangstiid per dei ûngefear 2 minuten ferskoot. Sjoch yn de spyllist foar de oanfangstiid per foarstellingsdei. Wês der gau by en krij €3,00 betideboekingskoarting op dyn tagongskaart! Allinne jildich fan sneon 29 febrewaris o/m sneon 7 maart.

1000&1 Nacht is de lêste foarstelling fan regisseur Ira Judkovskaja as artistyk direkteur by Tryater. Ira har fertolking fan Tûzen-en-ien-nacht bringt dy alles wat teater is: live, alle jûnen wer oars, betoverjend, boartlik en yntins. Kom op de brulloft fan de Kening en Sheherazade: in teatrale belibbing!

De âlde jiskebulte fan Ljouwert is de lokaasje foar 1000&1 Nacht; in bysûnder plak dat heech boppe de stêd útstekt. Wannear’t it publyk mei it ûndergean fan de sinne de heuvel beklimt en sawol de stêd as it plattelân oan de hoarizon ferskynt wurdt de magy fielber.

Ynspirearre op de ferhalen fan Tûzen-en-ien-nacht, bringt Ira de fertellingen fan Sheherazade, de frou dy’t alle jûnen oan de dea ûntsnapt troch in moai ferhaal te fertellen oan de kening, in man dy‘t syn fertriet al hiel lang yn moardsucht útlibbet. Ferhalen fan fierwei, oer minsken fierwei… of steane al dy ferhalen folle tichterby ús as datst tinke soest? Genôch ferhalen om tûzen en ien nacht mei te foljen: fan in frou dy’t net by steat is om lilk te wurden, fan in seereizger dy’t himsels graach yn problemen bringt, fan in frjemd folkje dat nachts by elkoar komt om elkoar ferhalen te fertellen en gedichten foar te dragen, sadat har eigen taal net teloar giet.

De ferhalen út Tûzen-en-ien-nacht binne faaks mearkes, mar it binne gjin berneferhalen. Se sitte fol leafde, seks, geweld, dea en mystyk. As de sinne ûndergiet en de nacht oer ús allegear driget te fallen, sleept it ferhaal ús der op in hier nei wer troch. En fansels rint it yn Ira har regy krekt even wat oars as dat de brulloftsgasten ferwachtsje.

Mei 1000&1 Nacht komt Beppe Costa op ‘e nij nei Ljouwert. It Fryske publyk kaam mei Wereldburgers van de Voorstreek en Doarp Europa al yn ‘e kunde mei syn muzyk en syn ynstruminten. Yn 1000&1 Nacht spilet Beppe Costa, tusken de prachtige sânprojeksjes, betoverjende floeistofdia’s en it spannende skaadspul fan senograaf Elze van den Akker, op ‘e nij live muzyk yn de foarstelling.

 


 Ira Judkovskaja giet nei 12,5 jier artistyk liederskip by Tryater wei. Ira hat yn dizze perioade belangrike romte kreëarre foar talintûntwikkeling, foar meartalichheid en foar oare wizen fan spyljen; der waarden ynteressante makkers yntrodusearre by Tryater, neist fernijing en ferjonging bleau Tryater yn dialooch mei it publyk op it plattelân en waard socht nei manieren om te ferbinen mei besteande en nije publyksgroepen. Boppe-al hat Ira elkenien it plezier belibje litten fan it meitsjen fan teater, de keunstfoarm dy’t bestiet by de graasje fan de live-opfiering. 1000&1 Nacht jout in prachtich byld fan al dy eleminten. By Tryater witte wy: It wurdt in prachtige lêste!

Kredits

Ira Judkovskaja | Peter Sijbenga | Romke Toering, Peter Sijbenga, Peter van de Witte, Eelco Venema en Raymond Muller | Beppe Costa, Aly Bruinsma, Jochem Stavenuiter, Marjolein Ley, Tijs Huys, Romke Gabe Draaijer, Brecht Wassenaar en Dimithri Postma | Beppe Costa | Elze van den Akker | Linda Eijssen | Koos de Vries | Eline de Vries | Aart Laferte |
Ira-Judkovskaja Ira Judkovskaja | Concept en Regie
Beppe-Costa Beppe Costa | Muziek & spel
Aly-Bruinsma Aly Bruinsma | Spel
Jochem-Stavenuiter Jochem Stavenuiter | Spel
Marjolein-Ley Marjolein Ley | Spel
Romke-Gabe-Draaijer Romke Gabe Draaijer | Spel
Brecht-Wassenaar Brecht Wassenaar | Spel
Dimithri-Postma Dimithri Postma | Spel