1000&1 Nacht: online – live spile

teateraventoer fan fiif ôfleveringen

Bestel kaarten
Wy binne der klear foar…  1000&1 Nacht giet online! Ira Judkovskaja hat mei har team in online teateraventoer fan fiif ôfleveringen makke, dy kinst fan 26 maaie ôf trije wiken lang besjen op YouTube. De ôfleveringen wurde LIVE spile.

1000&1 Nacht bringt fertellingen fan Sheherazade, de frou dy’t alle jûnen oan de dea ûntkomt troch in ferhaal te fertellen oan de kening, in man dy’t syn fertriet al hiel lang yn moardsucht útlibbet. It online-aventoer befettet alles dat teater is: live spile, alle jûnen oars, betsjoenend, boartlik en yntins.
Mei livemuzyk fan Beppe Costa en livefoarmjouwing fan Elze van den Akker.

Mei dizze foarstelling nimt artistyk lieder en regisseur Ira Judkovskaja ôfskied fan Tryater:

‘Sheherazade is foar my in keunstner én ferhaleferteller. Sy besit it idealisme dat ús keunstners driuwt. En se hat de oertsjûging dat wat wy meitsje en sjen litte, der ta docht. Dat we de wrâld in bytsje feroarje kinne. Sûnder dy oertsjûging kinne we net kreëarje.’

De foarstelling is inkeld no te sjen, mis it net!


1000&1 Nacht is fan 26 maaie ôf trije wiken lang te sjen. Elke wike fiif jûnen. Elke jûn ien ôflevering fan in goed healoere. Oanfang 21.00 oere. Hoewol’t de fiif ôfleveringen mei elkoar ien gehiel foarmje, binne se ek los fan elkoar te besjen. Kinst alle ôfleveringen yn ien wike besjen, mar kinst se ek ferspraat oer de trije spylwiken besjen. Ien ding is wis, alle jûnen wurdt der LIVE spile!


Tiisdei 26 maaie (try-out), 2 juny en 9 juny
Oflevering 1: It ferhaal fan de kening

Woansdei 27 maaie (try-out), 3 juny en 10 juny
Oflevering 2: It ferhaal fan de bultige dwerch

Tongersdei 28 maaie (try-out), 4 juny en 11 juny
Oflevering 3: It ferhaal fan de sjouwer en de kreaze frou

Freed 29 maaie (try-out), 5 juny en 12 juny
Oflevering 4: It ferhaal fan de keapman en de slaaf

Sneon 30 maaie (try-out), 6 juny en 13 juny
Oflevering 5: It ferhaal fan Sinbad de seerôver + Thúskomme


* Elke jûn oanfang 21.00 oere
* Taal is in belangryk útgongspunt foar Tryater. 1000&1 Nacht is dan ek meartalich; der wurdt Frysk, Nederlânsk en Ingelsk praat.  Alle ôfleveringen binne goed te folgjen, ek ast net Frysk praatst.
* Bestel kaarten foar € 5 de ôflevering.
* Bestel meardere ôfleveringen tagelyk en krij oant maksimaal 20% koarting.
* In healoere foar oanfang krijst de eksklusive link nei it YouTube-kanaal dêr’t de ôflevering te sjen is.
* Mei dizze foarstelling nimt artistyk lieder en regisseur Ira Judkovskaja ôfskied fan Tryater.

Kredits

Ira Judkovskaja | Peter Sijbenga | Romke Toering, Peter Sijbenga, Peter van de Witte, Eelco Venema, Raymond Muller en Ira Judkovskaja | Beppe Costa, Aly Bruinsma, Jochem Stavenuiter, Marjolein Ley, Tijs Huys, Romke Gabe Draaijer, Brecht Wassenaar en Dimithri Postma | Beppe Costa | Elze van den Akker | Linda Eijssen | Koos de Vries | Eline de Vries | Aart Laferte | Fa. Van Kammen tentenverhuur |
Ira-Judkovskaja Ira Judkovskaja | Concept en Regie
Beppe-Costa Beppe Costa | Muziek & spel
Aly-Bruinsma Aly Bruinsma | Spel
Jochem-Stavenuiter Jochem Stavenuiter | Spel
Marjolein-Ley Marjolein Ley | Spel
Tijs Huys | Spel
Romke-Gabe-Draaijer Romke Gabe Draaijer | Spel
Brecht-Wassenaar Brecht Wassenaar | Spel
Dimithri-Postma Dimithri Postma | Spel

Parse

"Ira is de Russyske Pippi: sterk, stoer, net bang, grutte bek, nijsgjirrich en gul"

— Leeuwarder Courant - 22 mei 2020

"1000&1-Nacht’ vanaf negen beeldschermen"

— Friesch Dagblad - 15 mei 2020

"Dichter op een repetitie kun je niet zitten"

— Leeuwarder Courant - 24 april 2020

"Verhalen van Tryater"

— Omrop Fryslân - 21 april 2020

"Artistiek leider brengt een ode aan het theater"

— Leeuwarder Courant - 3 maart 2020

"Afscheidsvoorstelling Ira Judkovskaja op afvalberg"

— Omrop Fryslân - 3 maart 2020

"Arabisch sprookje op een vuilnisbelt"

— Friesch Dagblad - 3 maart 2020

"Het gesprek - Ira Judkovskaja"

— OPIUM | NPO RADIO 4 - 22 mei 2020

Oare foarstellingen

Donatie aan Tryater

De verhalenverbinding