Satellyt

2019

maa

26 maa

Tryater spilet yn Zalen Schaaf: Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

maart o/m april

Moetsje yn dizze folkse komeedzje seis groteske personaazjes dy’t rapper prate as se tinke. Minsken sa as do en ik. Kinst se moetsje op in bysûnder plak. It plak dêr't…

apr

04 apr

Hjir Ha Ik West

april

As in besite oan Jannum noch net op dyn bucketlist stie; set it der dan gau by! Meitsje dy op foar in teatrale bustrip nei dit Fryske plakje yn 2053.