Satellyt

2019

okt

okt

Rûntsje hûntsje (4+)

septimber o/m novimber

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.
02 okt

Raze om protters

oktober o/m desimber

As net ien dy heart en net ien dy sjocht, hoe hâldst dy dan steande?

2020

maa

maa

Dit wie it waar wer (8+)

maart

In muzikale roadtrip oer klimaatferoaring, wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.