Satellyt

2019

okt

okt

Rûntsje hûntsje (4+)

septimber o/m novimber

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.
02 okt

Raze om protters

oktober o/m desimber

As net ien dy heart en net ien dy sjocht, hoe hâldst dy dan steande?

2020

maa

maa

Dit wie it waar wer.

maart

In muzikale roadtrip oer klimaatferoaring, wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.