Satellyt

Mei de Satelliten fersterket Tryater it teaterklimaat yn Fryslân, troch nije teatermakkers de mooglikheid te bieden kwalitatief heechweardige foarstellingen te meitsjen. Tryater stipet harren mei ekspertize, romte en materiaal. De Satelliten binne foar Tryater in ynspirearjende krêft binnen it selkskip. Der binne trije makkerskearnen te ûnderskieden: Skoft&Skiep, HOMSK en Illustere Figuren.

Sorry, gjin berjochten fûn