Fakatueres

Aktuele fakatueres by Tryater en har partners

Tryater siket mei yngong fan maart 2021:

Haad ôfdieling Publyk (0,8 fte)

In fyzjerike en kreative marketing- en kommunikaasjespesjalist dy’t him/har thúsfielt yn in meartalige kontekst

Klkik hjir foar mear ynformaasje.

Wolst sollisitearje, dan ûntfange we graach foar 3 jannewaris 2021 fia e-mail dyn motivaasjebrief en dyn CV.Tryater siket per febrewaris 2021 in:

Stazjèr marketing & publisiteit op de ôfdieling Publykssaken

Perioade jan/feb – juny/july 2021
Klik
hjir foar de folledige staazjeomskriuwing

>> Kontaktpersoan:
An de Wrede
a.dewrede@tryater.nl