Organisaasje

Meiwurkers 2018-2019

Lieding artistyk direkteur Ira Judkovskaja; saaklik direkteur Valentijn Fit

Spilers Lourens van den Akker, Sjoerd Blom, Aly Bruinsma, Beppe Costa, Romke Gabe Draaijer, Karel Hermans,  Klaus Jürgens, Marjolein Ley, Tim Linde, Tatiana Matveeva, Eva Meijering, Raymond Muller, Aukje Schaafsma,  Eline de Vries, Brecht Wassenaar, Khouloud Zaher, Sonia Zwolska

Regisseurs Silvia Andringa, Ira Judkovskaja, Karel Hermans, Tatiana Pratley, Aukje Schaafsma, Tamara Schoppert; regie-assistinsje Eline de Vries, Job de Roo

Skriuwers en oersetters Romke Toering, Eelco Venema; oersetter/korrektor Marijke de Boer

Dramaturgy Peter Sijbenga

Foarmjouwers Elze van den Akker, Hanne Pierrot, Miek Uittenhout, Udo Thijssen

Muzyk Beppe Costa, Peter Sijbenga

Kostúmatelier koördinaasje kosúumatelier Joukje Bosch, Dianne Bonnema

Technyk en produksje haad technyk en produksje Ekko de Bakker; produksje Amarins Jansma; technyk Henk van der Kooi, Aart Laferte, Koos de Vries, Jan Bruinsma, Gerard Jorna, Gido Bamboe, Bart Schurer, Ben Vrielink; behear gebou Lisa RonnerMyrna Sikkes

Buro saaklik en artistyk koördinator Jojanneke Braam haad kommunikaasje An de Wrede; edukaasje Sytse Jansma, Jannie van der Veen; tourneeplanning, kaartferkeap, CRM Rixt Bottema; publisiteit Grietje Deinum, Elke Verwoerd, Cristine Barends; direksjesekretariaat Tineke Fopma; financial controller Klaas Scheffer; administrateur Johan van der Berg; koördinaasje saaklik netwurk en ferhier Jelly Steenstra; team teaterdosinten Raymond Muller, Zen Roorda, Roel Tichelaar, Tim Verbeek, Brecht Wassenaar, Rianne Hoogeveen stazjer DTP Samantha Schoonbeek

Koördinaasje frijwilligers en hoareka Hilly Kronemeijer

Grafyske foarmjouwing Jelle F. Post

Webbouwer BWH Ontwerpers

Fotografy Siem Akkerman, Ruben van Vliet, Moon Saris

Rie fan Tafersjoch foarsitter Fred Veenstra; sekretaris Relinde Vos; leden Klaas Lourens, Klaas van den Berg, Rachel Feuchtwang, Paulo Martina

Bestjoer Freonen fan Tryater foarsitter Jelle Terwal; ponghâlder Ron Leen; sekretaris Roos van den Berg; bestjoerslid Bianca Domhof, Anneke de Vries advisearjend lid Valentijn Fit, An de Wrede, Jelly Steenstra

Frijwilligers Finny Andringa, Frans Bakker, Tineke Bleeker, Tini Boelen-Brouwer, Neeltje Bonnema, Joukje Bosch, Yt Bouma, Agnes Bouma, Aukje de Bruin, Peter de Bruin, Epko Dalstra, Boukje Dijkman, Eef Dijkstra, Els Fongers, Sip van Gelder, Margje van Gelder, Tity Greidanus, Marjan Groen, Geertje Heeg-Folkerts, Harold Hesselink, Dora Hettinga, Tineke Hoekstra, Janny Willeke Holtrop, Baukje Idzerda-Venema, Aleida de Jong, Metsje Jorna, Tytsje Julianus, Jantsje Kalsbeek-Nauta, Syb ten Kate, Berend Lania, Grieteke Martens-de Jong, Oekie van der Molen, Akke Miedema-Tjallema, Tineke van Nek, Berend Overwijk, Albertje Overwijk, Jantsje Rinsma, Wytske Rypma, Betty Sinnema, Jaap Stienstra, Ronnie Titalepta, Tjikke Titalepta-Poortman, Jan Ale Tjallema, Martsje Valk, Hanneke Veltman, Grieteke van der Vlugt, Anneke van der Wal, Gerry de Wal, Susan Wijbenga

Tryater ûnderskriuwt de Governance Code Cultuur.

Foar jeugd en jongeren
Teaterinisjativen dy’t Tryater stipet
Tryaterproduksjes foar folwoeksenen

Contact

Tryater Oostersingel 70 8921 GB LJOUWERT tel. (058) 288 23 35 kaartferkeap (058) 253 95 50 faks (058) 288 68 24 ynfo@tryater.nl
Grafyske foarmjouwing Jelle F. Post Untwerp en technyske realisaasje BWH ontwerpers Hosting Jansen ProOffice Redaksje Rixt Bottema, Jeffrey Deelman, Grietje Deinum, An de Wrede Fotografy Reyer Boxem, Jacob van Essen, Marieke Kijk in de Vegte, Sanne Peper, Moon Saris & René den Engelsman, An de Wrede, Karel Zwaneveld Video Sergio Gridelli, Sito Wijngaarden, Herman Zeilstra