Algemien

Tryater is it meast alsidige teater fan Fryslân én it âldste teaterselskip fan Nederlân. Wy bringe eigensinnich en eigentiidsk teater oeral yn Fryslân en dêrbûten. Op mear as 60 ferskillende plakken; yn teatersealen, doarpshuzen, gymsealen, op skoallen en op bysûndere lokaasjes.

Wy spylje sa’n 500 foarstellingen per jier foar sa’n 50.000 taskôgers. Ek organisearjen wy mei oarder ferdjippingsprogramma’s om ús foarstellingen, workshops en rûnliedingen.

Tryater Jong en Edukaasje
Ek foar de lytse bern en jongeren meitsjen wy oansprekkende teaterfoarstellingen en organisearjen wy ynteraktive workshops foar it basis- en fuortset ûnderwiis. Foar learkrêften is der it spesjale ‘Wy Spylje’. Sjoch foar mear ynformaasje hjir.

Satelliten
Om it teaterklimaat yn Fryslân te versterkje, stypje wy in oantal jonge teaterselskippen – ús “satelliten” – mei ús ekspertise, romte en materiaal. Hjirûnder falle HOMSK, Skoft&Skiep en Illustere Figuren.

Mear witte? Hjir fynsto alles oer ús fisy en belied.

Foar jeugd en jongeren
Teaterinisjativen dy’t Tryater stipet
Tryaterproduksjes foar folwoeksenen

Contact

Tryater Oostersingel 70 8921 GB LJOUWERT tel. (058) 288 23 35 kaartferkeap (058) 253 95 50 faks (058) 288 68 24 ynfo@tryater.nl
Grafyske foarmjouwing Jelle F. Post Untwerp en technyske realisaasje BWH ontwerpers Hosting Jansen ProOffice Redaksje Rixt Bottema, Jeffrey Deelman, Grietje Deinum, An de Wrede Fotografy Reyer Boxem, Jacob van Essen, Marieke Kijk in de Vegte, Sanne Peper, Moon Saris & René den Engelsman, An de Wrede, Karel Zwaneveld Video Sergio Gridelli, Sito Wijngaarden, Herman Zeilstra