Algemien

50 jier yn 2015! Dêrmei is Tryater it âldste teaterselskip fan Nederlân. Tryater spilet klassyk en eigentiidsk repertoire oeral yn Fryslân en dêrbûten. Op mear as 60 ferskillende plakken; yn teatersealen, doarpshuzen, gymsealen, op skoallen en op lokaasje. Foar jeugd, jongeren en folwoeksenen.

50 jier yn 2015! Dêrmei is Tryater it âldste teaterselskip fan Nederlân. Tryater spilet klassyk en eigentiidsk repertoire oeral yn Fryslân en dêrbûten. Op mear as 60 ferskillende plakken; yn teatersealen, doarpshuzen, gymsealen, op skoallen en op lokaasje. Foar jeugd, jongeren en folwoeksenen.

Tryater hat har yn de 50 jier fan har bestean ûntwikkele ta in súksesfol profesjoneel teaterselskip en realisearret jierliks goed 50.000 besiken. Yn de rinnende beliedsperioade is mear de klam lein op talintûntwikkeling en kultueredukaasje. Tryater is mear en mear maatskiplik ûndernimmer en de eigen ynkomsten spylje in hieltyd wichtiger rol. Bûten Fryslân spilet Tryater op festivals, yn Amsterdam en yn it bûtenlân.

Tryater is binnen de lanlike basisynfrastruktuer fan njoggen toanielselskippen it iennichste dat yn de Fryske taal spilet.

Misje

Tryater underskiedt har as BIS-selskip dat woartele is yn de omjouwing. Us misje is de folgjende:

  • Tryater makket teater yn en út Fryslân wei foar folwoeksenen, jeugd en jongeren.
  • Wy spylje yn en boartsje mei de Fryske taal, as ynspirearjende boarne binnen de meartalige werklikheid fan Fryslân.
  • Tryater bringt in breed publyk yn de kunde mei teater. We biede in artistike ûnderfining, in iepening foar nuansearre refleksje, foar moeting, foar petear.
  • Tryater skept yn belangrike mjitte de betingsten foar in fitale, duorsume ûntwikkeling fan it kulturele klimaat yn Fryslân en de noardlike regio.