Fisy & Belied

Lês hjir hoe wy Tryater yn de perioade 2017 – 2020 foarmjûn mei aktueel en ferrassend teater, workshops en ferdjippingsprogramma’s foar jong en âld.

Tryater: it fermogen om te ferwûnderjen en by elkoar te bringen.

Lês hjir ús folsleine beliedsplan 2017 – 2020

Fisy

Tryater set him yn alle tiden yn om mei alsidich en eigentiidsk teater minsken te ferwûnderjen en te ferbine. Ús ûndersyk rjochtet him yn 2017 – 2020 benammen op de teatrale fertaalslach fan globale fraachstikken nei de eigen belibbingswrâld, mei it idee om út boarnen binnen de neie omjouwing wei wrâldomfiemjende kwestjes besprekber te meitsjen. Dit komt fuort út ús persepsje fan tanimmend swart-wyt tinken, in driigjende ‘wy-sy’ hâlding as reaksje op tal fan krisissen. Us missy is om trochbrekking fan dit tinken te stimulearjen, wjerstân te bieden, troch út ynfielbere posysjes wei mei nije ferbannen te boartsjen.

Yn dit ûndersyk belûken wy it publyk, likegoed by tariedingen fan projekten as nei ôfrin fan foarstellingen. Wy sille it petear oan en fia edukaasje- en partisipaasjeprogramma’s soargen wy foar belutsenheid en ferdjipping. Dit liedt oant aktueel en spannend teater mei werkenbere tema’s dat ramen en doarren iepen set foar in goed petear.

Utsein yn teaters sykje we publyk op yn direkte omjouwing, lykas yn doarpshuzen, sporthallen en skoallen. Mei lokaasjefoarstellingen nûgje we minsken út har wenomjouwing as nij te ûnderfinen.

It teatraal stim jaan oan de Fryske taal is wêzentlik foar Tryater. We binne foarútstribjend belutsen by it petear oer it Frysk dat yn de provinsje fierd wurdt.

Spilers & Regisseurs

Tryater wurket mei in dynamyske mingde pûl fan spilers: bekende Tryaterakteurs as Joop Wittermans, Aly Bruinsma en Nynke Heeg; in jonge generaasje ôfkomstich fan nasjonale teateropliedingen (Lourens van den Akker, Eva Meijering); nasjonaal bekende akteurs (Joke Tjalsma, Henk Zwart) en jonge Fryske spilers út Tryater har ynterne oplieding (Brecht Wassenaar, Romke Gabe Draaijer.)

Ira Judkovskaja nûget regisseurs út dy’t nije kwaliteiten binnenbringe en in gefoelichheid foar de Fryske omjouwing opfetsje. Sa hawwe lêsten Jos van Kan, Tamara Schoppert, Silvia Andringa en Tatiana Pratley Tryaterfoarstellingen makke. Ek wurde nije makkers foarsteld, lykas Aukje Schaafsma en Karlijn Kistemaker.

Gearwurking

Tryater wurket gear mei in skala oan organisaasjes op it mêd fan produksje, marketing en edukaasje lykas: provinsje Fryslân, stêd Ljouwert, doarpshuzen, gemeenten, Fryske musea, skouboargen, skoallen, keunstfakopliedingen, keunstbemiddeljende ynstânsjes, (jeugd)selskippen, taalynstânsjes, boargerinisjativen en bedriuwen.

Tryater hat in sterke tradysje fan oanwêzich wêze op tal plakken yn de regio, wêrûnder yn in fjirtichtal doarpshuzen. Alle jierren geane we troch mei reizgjen by de doarpshuzen del, wêrby’t we hieltyd soarchfâldich ús oanwêzichheid op ’e nij oerwege mei it each op de omstannichheden yn in doarp. Net ús oanwêzichheid oeral, mar de kwaliteit fan ús oanwêzichheid stiet foarop.

Satelliten

Tryater nimt in grutte ferantwurdlikheid foar it kulturele klimaat yn Fryslân en foar it kontinuearjen fan ûntwikkeling fan teater. We spylje dêrta net inkeld ús eigen reguliere foarstellingen, ek skeppe we û.o. romte foar projekten dy’t net troch Tryater inisjearre en finansierd wurde, mar wol stipe. Sokke projekten dy’t ferbûn binne, neame we Tryater Satellyt.

Mei Tryater Satellyt fersterket Tryater it teaterklimaat yn Fryslân. Satelliten binne inisjativen fan makkers dy’t tydlik fasiliteiten fan Tryater brûke, yn petear gean mei artistike meiwurkers, saaklik advys krije en dielnimme oan de publisiteit. Satelliten binne in ynspirearjende krêft binnen it selskip. Der is hjirtroch in pûl makkers ûntstien, dy’t yn wikseljende gearwurkingsferbannen elkoar stimulearje:

  • Skoft&Skiep is it kollektyf fan Aukje Schaafsma, Karel Hermans en Tatiana Pratley rjochte op ûntwikkeling fan in eigen foarm fan community based theatre yn Fryslân;
  • HOMSK is de namme wêrûnder akteur/skriuwer Eelco Venema syn autonome artistike koers ûntwikkelet;
  • Illustere Figuren is in kollektyf fan sân noardlike ‘jonge meitsjende mannen’ dy’t eksperimintearje mei ynterdissiplinêr teater: Joachim Rümke, Raymond Muller, Tim Verbeek, Joeso Peters, Karel Hermans, Thomas van Ek en Zen Roorda.
Talintûntwikkeling
  • Yn de kommende perioade wurde talintûntwikkelingstrajekten ynset mei twa nije teatermakkers: Aukje Schaafsma en Karel Hermans (beide hawwe ‘roots’ yn it noarden en folgen de oplieding Theatraal Performer yn Maastricht).
  • Tryater hat in ynterne oplieding foar jonge Fryske spilers fan noardlike opliedingen dy’t by Tryater mienskiplik workshops folgje, in foarstelling meitsje en meispylje yn Tryaterprojekten.
  • Tryater nimt diel oan Station Noord, it gearwurkingsferbân fan poadiumkeunstorganisaasjes yn Noard-Nederlân, rjochte op fersterking fan talintûntwikkeling troch ûnderlinge ôfstimming fan begelieding en scouting fan ‘talinten’.
  • Tryater wol har op lange termyn ûntwikkelje as hûs foar nije Fryske teaterskriuwers troch begelieding en oanmoediging en eksperimintear-mooglikheid te bieden oan skriuwers dy’t har yn it Frysk of meartalich útdrukke wolle.
Tryater Jong

Mei Tryater Jong wolle we jeugdfoarstellingen meitsje dy’t ferbyldingskrêft, nijsgjirrichheid en it frije tinken stimulearje. We wolle de jongste generaasjes teater belibje litte as in medium wêrmei’tst út de eigen neie omjouwing wei mei alle mooglike persoanlike en wrâldomfiemjende fraachstikken boartsje kinst.

Edukaasje

Tryater hat út it oerkoepeljende konsept ‘taal, ferhaal, ferbining’ wei edukaasjeprogramma’s ûntwikkele foar alle doelgroepen: jeugd, jongeren en folwoeksenen. Kearnidee is dat teater romte biedt om oars te tinken, mei nije eagen te sjen. We organisearje by ús foarstellingen eveneminten mei in aktive rol foar besikers. De teaterûnderfining wurdt dêrby prikeljend keppele oan persoanlike libbensûnderfiningen.