Sealhier & katering

Tryater hat de beskikking oer in prachtige foyer en in terras oan it wetter. It assortiment fan de bar is rom en der is fanselssprekkend mooglikheid foar katering: tink oan in wiidweidige lunch, in yntym diner, in rinnend buffet of miskien in high tea. Op elk momint fan de dei kinne wy oan jo winsken foldwaan.

Tryater hat twa sealen: in lytse en in grutte seal. As der gjin foarstellingen of repetysjes plakfine, dan kinne jo in seal hiere, al of net mei technysk materiaal.

Mear (sub)romtes nedich? De jeugdteaterskoalle (dy’t yn itselde gebou as Tryater húsfêstige is) hat trije sealen dy’t wy yn dat gefal brûke kinne (as se beskikber binne).

By de hier fan sealen kinne we op basis fan jo winsken de katering fersoargje.

Grutte seal
ôfmjitting 11 by 20 meter
kapasiteit: Maks. 180 persoanen
opstelling tribune, oare opstellingen mooglik

Lytse seal
ôfmjitting 11 by 10 meter
kapasiteit: Maks. 60 persoanen
opstelling yn oerlis

Foyer
kapasiteit: 120 persoanen, wêrfan 60 sitplakken

Fergaderromte
geskikt foar 10 persoanen

Lûdsstudio
op oanfraach beskikber foar lûdsopnamen

Wy advisearje jo graach

Jelly Steenstra: j.steenstra@tryater.nl

Saaklik

Tryater is alsidich en kreatyf, bringt kwaliteit en is woartele yn de regio. By Tryater wurdt ‘out of the box’ tocht. Gjin see is te djip, gjin berch te heech. De ekspertize fan de meiwurkers rikt fierder as allinne de foarstellingen. Dy ekspertize wolle wy graach diele.

Sealhier & katering

In orizjinele lokaasje foar jo feest, resepsje, bijienkomst of evenemint.

In blik achter de skermen

Wy sette ús doarren iepen en litte dy nei binnen sjen yn de wrâld fan teater.

Bedriuwstreningen

Lear presintaasjetechniken fan de spilers fan Tryater