Bedriuwstreningen

By Tryater wurdt neitocht oer foarm en ynhâld fan in bedriuwstraining. Stel in arranzjemint gear yn lyts ferbân of krekt foar gruttere groepen meiwurkers. Mei in iepen, heldere en komfortabele metoade kinne de spilers fan Tryater techniken leare dy’t helpe om in ferhaal of presintaasje oertsjûgjend te bringen.

Wy advisearje jo graach

Jelly Steenstra: j.steenstra@tryater.nl

Saaklik

Tryater is alsidich en kreatyf, bringt kwaliteit en is woartele yn de regio. By Tryater wurdt ‘out of the box’ tocht. Gjin see is te djip, gjin berch te heech. De ekspertize fan de meiwurkers rikt fierder as allinne de foarstellingen. Dy ekspertize wolle wy graach diele.

Sealhier & katering

In orizjinele lokaasje foar jo feest, resepsje, bijienkomst of evenemint.

In blik achter de skermen

Wy sette ús doarren iepen en litte dy nei binnen sjen yn de wrâld fan teater.

Bedriuwstreningen

Lear presintaasjetechniken fan de spilers fan Tryater