Sealhier & katering

Tryater hat de beskikking oer in prachtige foyer en in terras oan it wetter. It assortiment fan de bar is rom en der is fanselssprekkend mooglikheid foar katering: tink oan in wiidweidige lunch, in yntym diner, in rinnend buffet of miskien in high tea. Op elk momint fan de dei kinne wy oan jo winsken foldwaan.

Tryater hat twa sealen: in lytse en in grutte seal. As der gjin foarstellingen of repetysjes plakfine, dan kinne jo in seal hiere, al of net mei technysk materiaal.

Mear (sub)romtes nedich? De jeugdteaterskoalle (dy’t yn itselde gebou as Tryater húsfêstige is) hat trije sealen dy’t wy yn dat gefal brûke kinne (as se beskikber binne).

By de hier fan sealen kinne we op basis fan jo winsken de katering fersoargje.

Grutte seal

ôfmjitting 11 by 20 meter
kapasiteit: Maks. 180 persoanen
opstelling tribune, oare opstellingen mooglik

Lytse seal

ôfmjitting 11 by 10 meter
kapasiteit: Maks. 60 persoanen
opstelling yn oerlis

Foyer

kapasiteit: 120 persoanen, wêrfan 60 sitplakken

Fergaderromte

geskikt foar 10 persoanen

Lûdsstudio

op oanfraach beskikber foar lûdsopnamen

Wy advisearje jo graach

Jelly Steenstra: j.steenstra@tryater.nl

Partikulier

Tryater is alsidich en kreatyf, bringt kwaliteit en is woartele yn de regio. By Tryater wurdt ‘out of the box’ tocht. Gjin see is te djip, gjin berch te heech. De ekspertize fan de meiwurkers rikt fierder as allinne de foarstellingen. Dy ekspertize wolle wy graach diele. Stap by ús binnen en lit jo ferrasse. Us prachtige gebou, de moaie lokaasje, de bysûndere atmosfear fan ús teaterbedriuw, de iepen kommunikaasje fan ús meiwurkers. It binne in pear aspekten fan it gehiel dat wy te bieden ha.

Sealhier & katering

In orizjinele lokaasje foar jo feest, resepsje, bijienkomst of evenemint.

Worksjops op maat

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

In blik achter de skermen

Tryater iepent har glêzen doarren en lit jim nei binnen sjen yn de wrâld fan teater