Wy Spylje

Tryater ontwikkelde met Wy Spylje een toegankelijke methode en heldere werkvormen om taal, verhaal en theater in de klas toe te passen. Tijdens de speelse inspiratiebijeenkomsten bij Tryater oefen je met de methode en werkvormen.

Het uitgangspunt van Wy Spylje is het anders kijken en denken. We bieden een praktische manier om met theater aan de slag te gaan. Dat je aan het einde van de training kunt zeggen: ‘Dit ga ik volgende week meteen met mijn klas uitproberen’.

Er is veel aandacht voor onderzoeken, experimenteren en spelen. Iets wat bij kinderen heel natuurlijk gaat. Door te spelen vergroot je je verbeelding en kom je op nieuwe ideeën. We werken vanuit jouw eigen kracht als docent en gaan op zoek naar hoe jij met je klas met theater bezig kunnen zijn. En ook over je theater in kunt zetten in je reken-, taal- of geschiedenisles? Op deze manier bieden we inspiratie om met een frisse blik naar jouw vak te kijken.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Wat
Teamtraining

Wêr
Tryater en/of op skoalle

Kosten
kennismakkingssesje:  € 100,- ex BTW
3 sesjes:  € 300,- ex BTW (1 kennismakking, 2 ferdjippingsesjes)

Kontakt
Froukje Geerts
f.geerts@keunstwurk.nl

Edukaasje

We gunne ús publyk in teaterûnderfining wêrby’t se de tiid ferjitte en harren ferlieze yn it momint. Wêr’tst miskien ferwûndering, fernuvering, mar ek ferfrjemding ûnderfine kinst. We fine it wichtich om ferbylding al betiid by bern yn ’e klasse te bringen en se op boartlike wize yn de kunde komme te litten mei sosjaal maatskiplike tema’s.

foar jeugd en jongeren

Skoallefoarstellingen

Hjirûnder sjochst trije foarstellingen dy’t kommend seizoen as skoallefoarstelling te boeken binne. Do kinst dyn klasse(n) ynskriuwe en dan organisearje wy dizze prachtige edukative teaterûnderfining by dy op skoalle of yn de skouboarch. Foar mear ynformaasje de foarstelling kinst trochklikke op de ‘hjir’ button. Sûkerswiet (4+) In smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en […]

workshop PÛ/FÛ

Teater, hoe wurket dat?

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

teatraal filosofearje oer taal

Huh? Wat? Is dit taal?

Oait wol ris in sin lêzen dy’t ferdampe kin as in wolk? Yn dizze workshop sille we teatraal filosofearje oer taal.

rûnlieding

In blik achter de skermen

Wy sette ús glêzen doarren iepen en litte dy de wrâld fan teater sjen.

workshop

Worksjops op maat

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

Teamtraining foar learkrêften yn it PÛ

Wy Spylje

Tryater ontwikkelde met Wy Spylje een toegankelijke methode en heldere werkvormen om taal, verhaal en theater in de klas toe te passen. Tijdens de speelse inspiratiebijeenkomsten bij Tryater oefen je met de methode en werkvormen. Het uitgangspunt van Wy Spylje is het anders kijken en denken. We bieden een praktische manier om met theater aan […]