Teater, hoe wurket dat?

Yn ús teaterseal sleutelje learlingen sels in sêne yn inoar. Mei ljocht, lûd, dekôr, kostúm, regy en spul. As ynlieding op CKV, om gear te wurkjen of as ynspiraasje foar in eigen foarstelling.

Under begelieding fan in teaterdosint meitsje se yn twa oeren in lytse foarstelling. Se meitsje kennis mei de fjouwer fazes fan teatermeitsjen: it idee, it ûntwerp, de repetysje en de foarstelling, ynklusyf it produksjeoerlis wêryn de nommen beslúten toetst wurde. It totaal wurdt ôfsluten mei de presintaasje. Foar dekôr, ljocht en lûd wurdt gebrûk makke fan de fasiliteiten fan Tryater.

Dizze workshop is sawol foar bern út de boppebou fan it primêr ûnderwiis as learingen út it fuortset ûnderwiis (ûnderbou VMBO/HAVO/VWO, as CKV boppebou)

‘Teater, hoe wurket dat?’ is ûntwikkele troch Tryater en Stadsschouburg De Harmonie en basearre op de tentoanstelling en worksjop ‘Backstage’ fan it TIN.

Wêr

Tryater – grutte seal

Troch

Teaterdosinten fan Tryater

Tiden

yn oerlis

Duer

2 lesoeren (90-120 minuten)

Kosten

€ 150,- de klasse (ex BTW)

Nim kontakt op mei

sytse@tryater.nl

of 0582882335

Edukaasje

We gunne ús publyk in teaterûnderfining wêrby’t se de tiid ferjitte en harren ferlieze yn it momint. Wêr’tst miskien ferwûndering, fernuvering, mar ek ferfrjemding ûnderfine kinst. We fine it wichtich om ferbylding al betiid by bern yn ’e klasse te bringen en se op boartlike wize yn de kunde komme te litten mei sosjaal maatskiplike tema’s.

foar jeugd en jongeren

Skoallefoarstellingen

Hjirûnder sjochst trije foarstellingen dy’t kommend seizoen as skoallefoarstelling te boeken binne. Do kinst dyn klasse(n) ynskriuwe en dan organisearje wy dizze prachtige edukative teaterûnderfining by dy op skoalle of yn de skouboarch. Foar mear ynformaasje de foarstelling kinst trochklikke op de ‘hjir’ button. Sûkerswiet (4+) In smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en […]

workshop PÛ/FÛ

Teater, hoe wurket dat?

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

teatraal filosofearje oer taal

Huh? Wat? Is dit taal?

Oait wol ris in sin lêzen dy’t ferdampe kin as in wolk? Yn dizze workshop sille we teatraal filosofearje oer taal.

rûnlieding

In blik achter de skermen

Wy sette ús glêzen doarren iepen en litte dy de wrâld fan teater sjen.

workshop

Worksjops op maat

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

Teamtraining foar learkrêften yn it PÛ

Wy Spylje

Tryater ontwikkelde met Wy Spylje een toegankelijke methode en heldere werkvormen om taal, verhaal en theater in de klas toe te passen. Tijdens de speelse inspiratiebijeenkomsten bij Tryater oefen je met de methode en werkvormen.