Skoallefoarstellingen

Hjirûnder sjochst trije foarstellingen dy’t kommend seizoen as skoallefoarstelling te boeken binne. Do kinst dyn klasse(n) ynskriuwe en dan organisearje wy dizze prachtige edukative teaterûnderfining by dy op skoalle of yn de skouboarch. Foar mear ynformaasje de foarstelling kinst trochklikke op de ‘hjir’ button.

Sûkerswiet (4+)


In smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en min.
Mear ynfo? Klik hjir.
Boeke? Gean nei it ynskriuwformulier.

 


Dit wie it waar wer (8+)


In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.
Mear ynfo? Klik hjir.
Boeke? Gean nei it ynskriuwformulier.

 


Jonges (14+)


In foarstelling oer begjinnende leafde, de eangst om oars te wêzen en de moed dy’t derfoar nedich is om tsjin de stream yn te swimmen.
Mear ynfo? Klik hjir.
Boeke? Mail jannie@tryater.nl

Tryater bliuwt de ûntjouwingen rûnom it coronafirus yn ´e gaten hâlde. By al ús foarstellingen folgje wy de advizen fan it R.I.V.M. As ús oanbod dêrtroch wizige wurde moat, dan bringe we dy s.g.m. derfan op ´e hichte. As in foarstelling troch de skoalle ôfsein wurdt fanwege it coronafirus, dan kin dat sûnder kosten. As de foarstelling troch Tryater fanwege corona ôfsein wurdt, dan wurde der fansels ek gjin kosten yn rekken brocht. Yn beide gefallen wurdt der socht nei in passende oplossing. It boeken fan in foarstelling is foar in skoalle dus gjin finansjeel risiko.

Edukaasje

We gunne ús publyk in teaterûnderfining wêrby’t se de tiid ferjitte en harren ferlieze yn it momint. Wêr’tst miskien ferwûndering, fernuvering, mar ek ferfrjemding ûnderfine kinst. We fine it wichtich om ferbylding al betiid by bern yn ’e klasse te bringen en se op boartlike wize yn de kunde komme te litten mei sosjaal maatskiplike tema’s.

foar jeugd en jongeren

Skoallefoarstellingen

Hjirûnder sjochst trije foarstellingen dy’t kommend seizoen as skoallefoarstelling te boeken binne. Do kinst dyn klasse(n) ynskriuwe en dan organisearje wy dizze prachtige edukative teaterûnderfining by dy op skoalle of yn de skouboarch. Foar mear ynformaasje de foarstelling kinst trochklikke op de ‘hjir’ button. Sûkerswiet (4+) In smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en […]

workshop PÛ/FÛ

Teater, hoe wurket dat?

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

teatraal filosofearje oer taal

Huh? Wat? Is dit taal?

Oait wol ris in sin lêzen dy’t ferdampe kin as in wolk? Yn dizze workshop sille we teatraal filosofearje oer taal.

rûnlieding

In blik achter de skermen

Wy sette ús glêzen doarren iepen en litte dy de wrâld fan teater sjen.

workshop

Worksjops op maat

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

Teamtraining foar learkrêften yn it PÛ

Wy Spylje

Tryater ontwikkelde met Wy Spylje een toegankelijke methode en heldere werkvormen om taal, verhaal en theater in de klas toe te passen. Tijdens de speelse inspiratiebijeenkomsten bij Tryater oefen je met de methode en werkvormen.