In blik achter de skermen

In soad minsken dreame derfan om akteur te wêzen. Oaren bliuwe (en sjogge) leaver efter de skermen. Sjoch ris om it hoekje fan in repetysjelokaal, rin troch de ferskate ôfdielingen, fiel oan de kostúms, ferwûnderje dy oer alle technyk en rûk oan it krekt makke dekôr.

Koartsein: sjoch en meitsje mei wat der allegear gebeurt by Tryater.


Genietsje mei de learlingen fan in boeiende rûnlieding achter de skermen fan Tryater. Wêr mooglik mei repetysjebesite.

Kapasiteit

+/- 25 per rûnlieding

Duer

minimaal 60 minuten

Lokaasje

by Tryater

Priis

€ 3,- (ynkl. BTW de dielnimmer)

Perioade

op oanfraach, it hiele  jier troch

Nim kontakt op mei

sytse@tryater.nl

of belje 0582882335

Edukaasje

We gunne ús publyk in teaterûnderfining wêrby’t se de tiid ferjitte en harren ferlieze yn it momint. Wêr’tst miskien ferwûndering, fernuvering, mar ek ferfrjemding ûnderfine kinst. We fine it wichtich om ferbylding al betiid by bern yn ’e klasse te bringen en se op boartlike wize yn de kunde komme te litten mei sosjaal maatskiplike tema’s.

foar jeugd en jongeren

Skoallefoarstellingen

  Breidzje (4+) Breidzje giet oer groeie en grutter wurde. Oer neitinke oer letter en weromsjen op hoe’t it earst wie. Leare, sels útfine, feroarje. Mear ynfo? Klik hjir. Boeke? Gean nei it ynskriuwformulier. Dit wie it waar wer (8+) In muzikale roadtrip oer klimaatferoaring, wêrby de temperatuer heech op rinne kin en CO2 oeral op ‘e […]

workshop PÛ/FÛ

Teater, hoe wurket dat?

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

teatraal filosofearje oer taal

Huh? Wat? Is dit taal?

Oait wol ris in sin lêzen dy’t ferdampe kin as in wolk? Yn dizze workshop sille we teatraal filosofearje oer taal.

rûnlieding

In blik achter de skermen

Wy sette ús glêzen doarren iepen en litte dy de wrâld fan teater sjen.

workshop

Worksjops op maat

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

Teamtraining foar learkrêften yn it PÛ

Wy Spylje

Tryater ontwikkelde met Wy Spylje een toegankelijke methode en heldere werkvormen om taal, verhaal en theater in de klas toe te passen. Tijdens de speelse inspiratiebijeenkomsten bij Tryater oefen je met de methode en werkvormen.