Hjir kinst diele watst meimakke hast of noch wat sizze tsjin de akteurs