Tryater siket frijwilligers, koaren, fanfares en brassbands foar It Iepeningswykein fan LF2018

moandei 10 july 2017

Tryater organisearret It Iepeningswykein fan LF2018 op 26 en 27 jannewaris 2018. Ira Judkovskaja, artistyk direkteur fan Tryater, hat de artistike lieding. We fiere yn It Iepeningswykein de Iepen Mienskip as it feest wêrby’t we  de strjitte op gean, inoar opsykje om te sjen en te harkjen en diel te nimmen.

Tryater siket in protte frijwilligers, koaren, fanfares en brassbands foar It Iepeningswykein.

Wa sykje wy?

Frijwilligers

Wat biede wy?

Koaren, orkesten, fanfares, brassbands

Muzyk spilet by De Iepening grutte rol en dêrom wolle we gearwurkje mei 50 koaren, 20 orkesten, fanfares en brassbands. Yn gearwurking mei de koaren, orkesten, fanfares en brassbands wolle we foar in muzikaal hichtepunt as start foar it hiele kulturele jier soargje, mei muzyk as ferbinend elemint. It liet foar De Iepening wurdt makke troch Sytze Pruiksma en Nynke Laverman.

Repetysjeperioade:
Fan begjin oktober 2017 ôf repeteare mei muzyk fan De Iepening yn eigen koar, orkest, fanfare of brassband repetysjes.

Mienskiplike repetysjes (lokaasje folget): 

* Foar de repetysjes op 16 desimber en 13 jannewaris sil jo feriening yn totaal ien deidiel yndield wurde. Dizze yndieling wurdt nei de simmer makke.

Try-outs:

Wy biede:

Fragen? Nim kontakt op mei Amarins Jansma, koördinator frijwilligers It Iepeningswykein, a.jansma@tryater.nl.

Oanmelde as frijwilliger? Klik hjir

Oanmelde as koar, fanfare of brassband? klik hjir